CBRE Sverige

Som marknadsledande fastighetsrådgivare får vi dagligen nya erfarenheter och insikter. Oavsett om du redan är kund till oss, eller om du är allmänt intresserad av fastighetsbranschen gör vi det lätt att hålla dig uppdaterad. Vårt mål är att ge dig information, analyser och nyheter. Prenumerera på Sveriges Fastighetsblogg eller följ oss här för att ta del av de senaste inom fastighetsbranschen!

Alla

CBRE hjälper Verdion att hyra ut 18 000 kvm i Bäckebol, Göteborg

CBRE hjälper Verdion att hyra ut 17 698 kvm logistiklokaler i Bäckebol, norr om Göteborg. Byggnationen påbörjas under hösten 2023 och allt beräknas vara färdigställt till Q3-24. Tillträde sker efter överenskommelse.
(English below)

Fastigheten erbjuder direkt access till E6, via avfart IKEA, endast 9 km från centrala Göteborg. Läget är det bästa tänkbara med ett utmärkt skyltläge mot E6 och närhet till Göteborgs centrala delar. 

Bäckebol är ett populärt och etablerat område som präglas av logistik och handel, kommunikationerna och kringservicen i området är utmärkta. Det finns utmärkta bussförbindelser till centrala Göteborg, busslinjerna 40, 45 och 311 trafikerar området frekvent. Fastigheten har IKEA och Elgiganten som närmaste grannar. Andra kända företag i området är: DB Schenker, DHL, Danx, Bauhaus, Dagab, Plantagen, med flera.

Den totala ytan är 17 698 kvm men lokalen är delbar och minsta tillgängliga yta är 7 529 kvm. Takhöjden är 10 m, fritt till balk. Golvbärigheten är 50 kN/kvm. Det finns 19 st lasthus och 3 st markportar i grundutförande. Planen är att miljöcertifiera fastigheten i enlighet med BREEAM Excellent.

Christoffer Nord, Director, CBRE, kommenterar:
”Vi är glada över att ha fått förtroendet att bistå Verdion i detta uppdrag. Fastigheten håller en mycket hög kvalitét och ligger i ett premiumläge med goda kommunikationer. Det ger hyresgästen utmärkta förutsättningar för att bedriva en effektiv verksamhet”.

Johan Nihlmark, Head of Business Development - Nordics, Verdion, lägger till:
”Fastigheten på Transportgatan 22 är uppförd med högsta miljöcertifiering i åtanke. Den uppfyller våra krav på hållbarhet i de bästa logistiklägena. Vi ser fram mot att välkomna hyresgäster som delar vår uppfattning om långsiktig hållbarhet.”     

CBRE, Industrial & Logistics har full översikt över lediga lokaler för lager/logistikfastigheter samt byggrätter i Sverige. Vi hjälper till med köp- och säljrådgivning, planering och urval, finansiella konsulttjänster, regionala och lokala jämförelser, projektledning, strategisk portfölj- och lokaliseringsplanering och förvaltning.

Transportgatan 22, Bäckebol

Läs mer på pressreleaser CBRE, https://blog.cbre.se/pressreleaser.
Läs mer och håll dig uppdaterad om fastighetsbranschen i Sverige genom att följa Sveriges Fastighetsblogg https://blog.cbre.se/sverigesfastighetsblogg, samt vår Nordiska blogg, Nordics Real Estate Blog https://www.nordicsrealestate.com.


Om Verdion
Verdion är en investerare, utvecklare och kapitalförvaltare som specialiserat sig på industri- och logistikfastigheter med aktiviteter över hela Europa. Verdion utvecklar specialiserade logistikanläggningar för stora e-handels, produktions och tredjepartskunder. Företaget förvärvar strategiskt belägna markområden med utveckling i åtanke och investerar i tillgångar som har potential att skapa mervärde genom teknisk innovation och kompetens inom utveckling. Huvudkontoret ligger i London och företaget har kontor i Düsseldorf, Frankfurt, Stockholm, Göteborg och Köpenhamn. Verdion grundades av Michael Hughes i januari 2010. Verdion har skapat en europeisk logistikportfölj på 2,5 miljarder euro, bestående av både utvecklingsprojekt och befintliga tillgångar, som innefattar strategiska investeringar i Tyskland, Storbritannien, Norden och Benelux. I nuläget pågår utvecklingsprojekt på en sammanlagd yta av 1,5 miljoner kvadratmeter. Mer information finns på www.verdion.com.


Om CBRE
CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), ett Fortune 500- och S&P 500-företag med huvudkontor i Dallas, USA, är världens största kommersiella fastighetstjänst- och investeringsföretag (baserat på intäkter från 2022). Företaget har cirka 115 000 anställda (exklusive Turner & Townsend-anställda) och har kunder i mer än 100 länder. CBRE erbjuder en rad integrerade tjänster som inkluderar rådgivning vid transaktioner, uthyrning, projektledning, fastighetsförvaltning, värdering, hyresgästrådgivning, fastighetsutveckling och analys. I Sverige har CBRE Advisory kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö med totalt cirka 90 anställda. Besök gärna vår hemsida på www.cbre.se.

 

CBRE to support Verdion lease 18,000 sqm in Bäckebol, Gothenburg, Sweden

CBRE helps Verdion to lease 17,698 sqm of logistics premises in Bäckebol, north of Gothenburg. Construction will start during autumn 2023 and everything is expected to be completed by Q3-24. Access is by agreement.

The property offers direct access to the E6, via the IKEA exit, only 9 km from central Gothenburg. The location is the best imaginable with an excellent signage position towards the E6 and proximity to Gothenburg's central parts. 

Bäckebol is a popular and established area that is characterised by logistics and trade, and the communications and public services in the area are excellent. There are excellent bus connections to central Gothenburg, with bus lines 40, 45 and 311 serving the area frequently. The property has IKEA and Elgiganten as immediate neighbours. Other well-known companies in the area are, DB Schenker, DHL, Danx, Bauhaus, Dagab, Plantagen, and others.

The total area for lease is 17,698 square metres but the premises are divisible into two and the minimum available area is 7,529 square metres. The ceiling height is 10 metres, free to beam. The floor bearing capacity is 50kN/sqm . There are 19 dock level doors and 3 level entry doors in the design. The plan is to environmentally certify the property in accordance with BREEAM Excellent.

Christoffer Nord, Director, CBRE, comments:    
"We are pleased to have been entrusted to assist Verdion in this assignment. The property holds a very high quality and is in a premium location with good communications. This gives the tenant excellent conditions for running an efficient business".

Johan Nihlmark, Head of Business Development – Nordics, Verdion, adds:
"This is a very well-located opportunity offering high quality logistics space designed to meet operational requirements for a wide range of businesses, as well as achieving a an excellent sustainability specification. 

“It is part of a wider growth strategy for the Nordics, with our investment, value-add and development activities focused on strong urban logistics locations that are underpinned by clear occupier demand.”

CBRE, Industrial & Logistics has a full overview of available warehouse/logistics property and development rights in Sweden. We assist with buying and selling advice, planning and selection, financial consulting services, regional and local comparisons, project management, strategic portfolio and location planning and management.

www.Verdion-E6Göteborg.se

About Verdion
Verdion is an investor, developer and asset manager specializing in industrial and logistics properties with operations across Europe. Verdion develops specialized logistics facilities for large e-commerce, manufacturing, and third-party customers. The company acquires strategically located land areas, with development in mind, and invests in assets that have the potential to create added value through technological innovation and development expertise. The head office is in London and the company has offices in Düsseldorf, Frankfurt, Stockholm, Gothenburg, and Copenhagen. Verdion was founded by Michael Hughes in January 2010. Verdion has created a European logistics portfolio of 2.5 billion euros, consisting of both development projects and existing assets, which includes strategic investments in Germany, the UK, the Nordics, and Benelux. Currently, development projects are underway on a total area of 1.5 million square meters. More information is available at www.verdion.com.

About CBRE
CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Dallas, USA, is the world's largest commercial real estate services and investment company (based on 2022 revenue). The company employs approximately 115,000 people (excluding Turner & Townsend employees) and has clients in more than 100 countries. CBRE offers a range of integrated services that include transaction advisory, leasing, project management, property management, valuation, tenant advisory, property development and analysis. In Sweden, CBRE Advisory has offices in Stockholm, Gothenburg and Malmö with a total of approximately 90 employees. Please visit our website at www.cbre.se.

Christoffer Bladh Nord

Christoffer Bladh Nord

Christoffer ansvarar för affärsområdet Industrial & Logistics med fokus på uthyrning. Han arbetar nära CBREs Capital Markets team och är expert kring frågor inom Industri- och Logistikmarknaden avseende hyresgäster och fastighetsägare, industrimark, hyror och mer.
Kontaktuppgifter:
+46731498436 | christoffer.nord@cbre.com

christoffer.nord@cbre.com

Prenumerera på nya artiklar

Prenumerera på nya artiklar

Senaste inläggen