Är Sale and Leaseback lösningen ni letar efter?

Covid-19-utbrottet har bidragit till stora förändringar i vår vardag. Få branscher är opåverkade av pandemin och denna föränderliga och oförutsägbara omvärld innebär nya utmaningar för företag att stärka sin konkurrenskraft. En möjlighet för företag med fastigheter på den egna balansräkningen är att genomföra Sale and Leaseback-transaktioner och därmed frigöra likviditet för verksamheten.

Pandemin har inneburit en simultan utbuds- och efterfrågechock världen över och flera konjunkturindikatorer tyder på att vi nu upplever ett av de största och snabbaste fallen i ekonomisk aktivitet i modern tid. Hur stor denna påverkan blir är självfallet förknippat med stor osäkerhet men enligt de senaste siffrorna från regeringen så är prognosen att Sveriges BNP sjunker med 6% i år samtidigt som arbetslösheten stiger till 10,3% nästa år (Regeringen 200618). Detta kan jämföras med finanskrisen då BNP 2009 sjönk med 4,2% för att sedan återhämta sig 2010 med en tillväxt om 6,2%.

Denna omfattande avmattning kommer att leda till ansträngda balansräkningar och ett svagare kassaflöde för många företag, såväl lokala som internationella. Det har redan visat sig ha blivit svårare att gå till banken för att lösa likviditetsproblem eller för att finansiera de extra investeringar och omstruktureringar som krävs på grund av de effekter pandemin medför. Med stor sannolikhet kommer bankerna att bli ännu mer restriktiva framgent när allt fler företag får såväl likviditets- som solvensproblem. Därtill håller tillfälliga stödåtgärder finansierade av staten på att löpa ut och få nya lättnader eller stödpaket har ännu presenterats. Den här tämligen unika situationen kommer tvinga företag att se efter alternativa finansieringslösningar framöver.

En välbeprövad metod från tidigare kriser vi har gått igenom är Sale and Leaseback-affärer («SLB»). Detta ger företag möjligheten att frigöra kapital bundet i balansräkningen genom en försäljning av den egna fastigheten, samtidigt som företaget behåller kontrollen över och funktionen av lokalen/lokalerna. Det senare sker genom att teckna ett eller flera hyresavtal på önskad löptid och hyresnivå i samband med försäljningen. Kontraktslängd och hyresnivå får dock en påverkan på det pris man får vid en försäljning, varför dessa faktorer bör analyseras noggrant av företagets ledning. För att undvika att tappa kontrollen över lokalerna så kan det säljande företaget (tillika hyresgästen) teckna ett så kallat «triple net»-avtal vilket innebär att hyresgästen står för underhåll och skötsel av fastigheten om detta är önskvärt.

För vilka företag kan då SLB vara en attraktiv lösning i nuvarande konjunkturläge? Vi på CBRE upplever att intresset växer kraftigt för alla typer av branscher och fastighetsslag såsom exempelvis kontor, logistik, produktion, life science, industri och handel. I ljuset av den nuvarande pandemin så har vi också sett ett ökat intresse från investerare i Europa och globalt för denna typ av fastighetsinvesteringar på grund av den oftast attraktiva hyreslängden som sträcker sig in i nästa konjunkturcykel och hyresgästens förmodade långsiktiga vilja att stanna som hyresgäst i lokalerna.

Vill du veta mer om SLB och möjligheter för ditt företag?

CBRE har en lång och gedigen erfarenhet av SLB-affärer såväl lokalt som globalt. Vi vet vilka frågor som är viktiga för både de företag som vi bistår men även för de företag som ska gå in och bli en långsiktig partner till säljande part. Vi har ett brett kontaktnät av nationella och internationella investerare som letar efter möjligheter inom detta område som nu står redo och fullt kapitaliserade att investera i nya SLB-projekt inom samtliga fastighetsslag.

Kontakta Lisen Heijbel, Head of Capital Markets Sweden, om du vill veta mer.  

Läs mer om Capital Markets på cbre.se

Lisen Heijbel

Lisen Heijbel

Lisen arbetar som Head of Capital Markets på CBRE Sweden. Hon är även del av CBRE Nordics Capital Markets Team. Lisen arbetar dessutom med europeiska och globala kunder. Hon har 15 års erfarenhet inom strategisk rådgivning för Capital Markets. Kontaktuppgifter: +46 073 349 8707

lisen.heijbel@cbre.com

Prenumerera på nya artiklar

Prenumerera på nya artiklar

Senaste inläggen

Kategorier