CBRE Sverige

Som marknadsledande fastighetsrådgivare får vi dagligen nya erfarenheter och insikter. Oavsett om du redan är kund till oss, eller om du är allmänt intresserad av fastighetsbranschen gör vi det lätt att hålla dig uppdaterad. Vårt mål är att ge dig information, analyser och nyheter. Prenumerera på Sveriges Fastighetsblogg eller följ oss här för att ta del av de senaste inom fastighetsbranschen!

Alla

Global ESG Survey - Värdet av ESG

Bygg- och fastighetssektorn står för cirka 40% av de globala koldioxidemissionerna vilket betyder att sektorn har en unik potential att bidra till Parisavtalet och uppfyllandet av FN:s hållbarhetsmål. Nya regelverk, stigande driftskostnader och växande granskning från intressenter är bland de faktorer som skapar nya utmaningar och möjligheter för branschen.

CBRE:s senaste globala undersökning, med mer än 500 svarande fastighetsaktörer världen över, illustrerar de vanligaste och mest effektiva initiativen som för närvarande tillämpas av både investerare och hyresgäster inom ESG.

Följande trender identifierades i undersökningen i Europa:
(%-siffrorna inom parentes betyder % av respondenterna.)

1.    70% av svaranden ökade sitt ESG-fokus under 2022

 • De två främsta faktorerna till intensifierat fokus på ESG är externa; införing av rapporteringskrav från högre instanser (67 %) och högre energipriser (55 %).
 • Intensifieringen har även drivits av interna faktorer såsom företagens etik, värderingar eller målsättningar (62 %).


2.    Byggnadsegenskaper som ökar ESG prestandan påverkar transaktioner

 • Funktioner som minskar energiförbrukningen har störst inverkan på investerings- och transaktionsbeslut (88 %).
 • Mer än hälften av de svarande skulle söka rabatt, eller helt och hållet avvisa en affär, om en byggnad saknar eftersökta byggnadsfunktioner.


3.    Det finns en betoning på värdet av sociala byggegenskaper

 • Närhet till kollektivtrafiken var den egenskap inom social hållbarhet som har störst inverkan på beslut (86 %) enligt de svarande.
 • 52 % av alla tillfrågade uppger även att de skulle förkasta en byggnad/ett företag som är socialt kontroversiellt.


4.    De tre största hindren för att implementera ESG mål är:

 • Dålig tillgänglighet eller kvalitet på data (53 %).
 • Kostnader som överstiger nyttan, vilket gör det svårt att motivera åtgärder (39 %).
 • Fördelarna med ESG initiativen är okända eller osäkra (36 %).


ESG-trender på den svenska marknaden 

Byggnaders energiprestanda hamnar i fokus i och med uppkommande föreskrifter och lagkrav. EU-kommissionen har tagit fram The European Green Deal vilket är en ambitiös uppsättning politiska initiativ som syftar till att göra Europa klimatneutralt till 2050. I linje med The Green Deal har bland annat UK infört minimistandarder för energiprestanda (MEES) där det nu är olagligt att hyra ut en fastighet med en energideklaration lägre än E. Liknande lagförslag (MEPS) är uppe för diskussion och kommer med största sannolikhet införas även i Sverige. Förslaget är för tillfället att byggnader med energiklass G ska uppnå energiklass F senast 2027 och energiklass E senast 2030. Dock röstar de flesta partier i kommissionen för skarpare krav. Vi på CBRE ser att investerare i större omfattning efterfrågar analyser av byggnadens energiegenskaper och lagförslagen är en av de primära drivkrafterna bakom det.

Vi ser även ett ökat intresse från hyresgäster som i högre grad vill associeras med en hållbar byggnad då den ofta bidrar till en stor del av deras klimatavtryck samt ett större fokus på medarbetarnas välmående. Tidigare genomförda studier CBRE gjort visar att miljöcertifierade byggnader generellt genererar 6% hyrespåslag i Europa.

Utöver certifieringar så är läget av fastigheten och möjligheten för medarbetare att ha nära till kommunikationsmedel, serviceutbud och rekreation (så kallat Walkscore) eftertraktat av hyresgäster då det bidrar stort till företagets sociala hållbarhet. Med hjälp av vårt unika leasingdata i Stockholm kan vi utläsa tydliga samband mellan en fastighets Walkscore och hyrespremien.
De här indikatorerna stärker utfallet från den globala undersökningen och visar på vikten av att satsa på ESG även på lokal nivå.

Regionala skillnader i världen

Undersökningen har gett insikter om regionala skillnader i prioriteringar och tillvägagångssätt:

 1. Företag baserade i USA och APAC prioriterar sociala aspekter av ESG-agendan, medan europeiska respondenter är mer fokuserade på användningen av lokala leverantörer, biologisk mångfald och minskningen av risker relaterade till omstridda företag.
 2. Europa är ledande inom netto-noll-målsättning. Företag i Europa har åtaganden att uppnå netto-noll-mål tidigare än respondenter från andra geografier.
 3. Användningen av GHG-scopes* är en blandad trend, där investerare och hyresgäster i Europa ser en mindre utmaning över att kategorisera sina utsläpp i scopes jämfört med respondenter från andra regioner.
 4. Investerare och hyresgäster i Europa har högre förväntningar på närvaron av miljömässiga byggnadsegenskaper än deras motsvarigheter i andra regioner.

  *Scope 1 omfattar de direkta utsläpp som sker i den egna verksamheten.
  *Scope 2 omfattar indirekta utsläpp från inköpt elektricitet, ånga, värme och kyla.
  *Scope 3 rör övriga indirekta utsläpp som organisationen inte äger eller kontrollerar.


Viktiga hänsynstaganden för framtiden

Med ökat fokus på ESG-frågor behöver företag inom fastighetsbranschen nu mer än någonsin förstå, förbättra och utnyttja sin ESG-prestanda för att skapa mervärde och förbli konkurrenskraftiga. För att uppnå detta måste företag förstå de aktörer, och intressenter, de interagerar med. De måste anpassa företagets drivkrafter och incitament i deras ESG-strategi tillsammans med dessa aktörer.
CBRE:s undersökning visar att investerare och hyresgäster inte alltid har överensstämmande prioriteringar, ESG-mål och tidsramar. Att utvärdera sin ESG-prestanda och vara transparent kommer att visa sig vara avgörande för att minimera risken för att byggnader blir föråldrade och oönskade för hyresgäster. En viktig aspekt för hög ESG-prestanda, och samarbete mellan parterna, kommer att vara klausuler om gröna hyresavtal som inkluderar operativa rutiner som främjar effektiva och koldioxidneutrala byggnader.


Ladda ner och läs mer i vår 2022 Global ESG Survey.

Natalie Zingmark, Dragana Marina, Ludovic Chambe, Tasos Vezyridis, Jos Tromp

Kontakta mig gärna om du har frågor; natalie.zingmark@cbre.com

Natalie Zingmark

Natalie Zingmark

Natalie Zingmark works as Associate in the Sustainability business area in Sweden. Natalie is a graduate engineer in energy & environment at Royal Institute of Technology in Stockholm. She has experience in strategic work in various types of projects with a focus on carbon dioxide mapping within the infrastructure sector.

natalie.zingmark@cbre.com

Ladda ner CBRE Global ESG Survey

Ladda ner rapporten

Prenumerera på nya artiklar

Senaste inläggen

Kategorier