CBRE Sverige

Som marknadsledande fastighetsrådgivare får vi dagligen nya erfarenheter och insikter. Oavsett om du redan är kund till oss, eller om du är allmänt intresserad av fastighetsbranschen gör vi det lätt att hålla dig uppdaterad. Vårt mål är att ge dig information, analyser och nyheter. Prenumerera på Sveriges Fastighetsblogg eller följ oss här för att ta del av de senaste inom fastighetsbranschen!

Alla

Gör vi tillräckligt för att nå noll i tid?

Nu är COP 26 är avslutat och världens ledare uppdaterar planerna för att minska klimatpåverkan. Vi är många som undrar om vi gör tillräckligt för att nå nettonollutsläpp i tid? Bifogat finns CBREs webinar ESG for Corporate Leaders.

Det korta svaret är nej och det är antagligen ingen överraskning

MSCI Net-Zero Tracker för 2021 uppskattar att utsläppen från världens noterade bolag kan orsaka en temperaturökning med 3 grader jämfört med förindustriell nivå. Snarare motsatsen till att förhindra klimatkatastrofer…
Efter en höjning av jordens medeltemperatur med 1,5 grader riskerar vi att ta oss förbi de gynnsamma förhållandena vi är vana vid, som ett stabilt klimat, god tillgång till färskvatten, ymnig biologisk mångfald och friska hav. Detta beskrivs som de planetära gränserna av Johan Rockström. Utanför dessa riskeras människas välbefinnande och säkerhet på grund av oåterkalleliga miljöeffekter.

Fastighetssektorns bidrag

CBRE-Purpose-driven-esgFrån samma net-zero tracker sammanställs siffrorna för noterade bolag inom fastighetssektorn. Deras bidrag till global uppvärmning förväntas bli 1,9 grader om vi fortsätter på samma nivå som idag. Vår sektor är en bra bit på väg, men vi landar inte rätt på mål. För att minska sektorns klimatpåverkan kommer det att krävas att prestandan förbättras i vårt befintliga byggnadsbestånd. Idag är det energiineffektivt i upp till 75%. Tacksamt nog ökar efterfrågan på ESG-medvetna hyresvärdar och fastighetsägare bland hyresgästerna. En av flera redogörelser från vår rapport: Purpose-driven: Corporate real estate's role in the environmental, social and governance (ESG) agenda.

Vad är ESG?

Med ESG menas att man inkluderar miljö och socialt ansvar i bolagsstyrningen internt och genom hela leverans- och värdekedjan. För att uppnå en organisations ESG-mål krävs ansträngningar över hela företaget, där fastigheter är en viktig, men inte enstaka, pelare i den övergripande strategin.

Offentliga åtaganden om nettonollutsläpp allt vanligare

Mer än 30% av de globala Fortune 500-företagen har redan uppnått sina klimatmål, eller har ett publikt åtagande att göra det senast 2030. En signifikant ökning från 6% år 2016, året efter COP 21 och då Parisavtalet trädde i kraft.

De nordiska klimatmålen

På nordisk nivå är klimatmålen formulerade något varierande, där

 • Finland siktar på att vara klimatneutrala till 2035
 • Danmark ska reducera sina växthusgasutsläpp med 70% från 1990-nivåerna till 2030
 • Sveriges mål är nettonollutsläpp av växthusgaser till 2045
 • Norge siktar på att minska sina utsläpp av växthusgaser med 50-55% jämfört med nivåerna 1990

Vad är Nettonollutsläpp?

Nettonollutsläpp definieras av World Green Building Council som när andelen koldioxidutsläpp på en årlig basis är noll eller negativ. En nettonoll- eller klimatneutral byggnad är högst energieffektiv och använder sig av förnybara energikällor on- eller offsite, samt koldioxidkompenserar om det behövs för att komma ner till noll.

Vägen till klimatneutrala byggnader – beräkna, målsätt, minska, öka och kompensera

En klimatneutral byggnad uppnås generellt genom följande, övergripande steg;

 1. Beräkna de aktuella utsläppen. Förslagsvis i scope 1-3 i enlighet med Greenhouse gas protocol
 2. Bestäm när nettonoll ska vara uppfyllt (matcha eller föregå de nationella målen)
 3. Minska energianvändningen
 4. Öka andelen förnybar energi
 5. Klimatkompensera för de eventuella koldioxidutsläpp som återstår

Kontinuitet och samarbete är nyckelfaktorer

Det finns flera chanser att jobba med att minska utsläppen och anta reduceringsstrategier under byggnadens livscykel. Att implementera och arbeta med olika ESG-faktorer är inte en engångsaktion utan kontinuerligt arbete. Samarbeta med byggnaders och fastighetsportföljers intressenter för att ha nettonoll som en gemensam högsta prioritet. Identifiera gemensamma ansträngningar och dela kostnaderna för olika optimeringsaktiviteter rättvist.

Portfölj framför enstaka byggnader

Istället för att optimera och effektivisera en byggnad i taget förespråkar vi en bred tillämpning på portföljnivå. Det kan uppnås av att bland annat ta fram nettonollutsläppspolicys, processer och standarder för;

 • Investeringar och due diligence
 • Utveckling, renovering och hyresgästanpassning
 • Drift, skötsel och underhåll, inklusive gröna hyresavtal

Ny standard för Net-Zero

I oktober lanserades en Net-Zero standard av Scienced based targets initiative. Den fungerar som verktyg och guide för att vetenskapligt validera nettonollmål och aktiviteter i enlighet med Parisavtalet. Standarden har testats i en pilotomgång, i vilken några av våra kunder har deltagit.

CBRE ska vara nettonoll till 2040

Vår nollstrategi påvisar vårt avtryck och vår påverkan som hyresgäster, fastighetsägare och fastighetsrådgivare. ESG är alltid på agendan i dialogen med våra kunder. Vi är över 100 specialister inom EMEA och fyra i Norden med bred kompetens inom ESG. Kontakta oss gärna för att se hur vi tillsammans kan accelerera ert hållbarhetsarbete.

Försten till noll vinner!

Nyligen höll vårt nordiska hållbarhetsteam ett ESG webinarium: ESG for Corporate Leaders. Missade du det eller vill titta igen? Klicka här >>
Nedan ser du agendan för webinariet.

CBRE-esg-for-corporate-leaders-agenda

 

Mer information;

Kontakta Linda Kjällén om du har frågor om Hållbarhet, om rapporten eller vill boka ett möte med henne. 

Läs mer:

Linda Kjällén

Linda Kjällén

Linda har jobbat med hållbart samhällsbyggande i över 11 år och har bland annat varit med och byggt upp och utvecklat Sweden Green Building Council (SGBC). Linda hjälper hyresgäster, fastighetsägare och olika projekt att sätta och nå ambitiösa och konkreta hållbarhetsmål. Hon har gedigen erfarenhet inom olika miljöcertifieringar och är en flitigt anlitad föreläsare och moderator i många olika forum.
Kontaktuppgifter: +46 (0)702045178

linda.kjallen@cbre.com

Prenumerera på nya artiklar

Prenumerera på nya artiklar

Senaste inläggen

Kategorier